Sprawdź niezbędne dokumenty

dokumenty

W zależności od celu wyceny Rzeczoznawca może poprosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego.

Shape

Jakie dokumenty?

Sprawdź jakie dokumenty są wymagane do przygotowania operatu

Shape

Lokale mieszkalne istniejące

Operat szacunkowy

WYMAGANE DOKUMENTY

 • odpis z księgi wieczystej (jeżeli została założona) lub jej numer
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (do wglądu)
 • kopia umowy przedwstępnej (jeżeli została podpisana)
Shape

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Operat szacunkowy

WYMAGANE DOKUMENTY

 • odpis z księgi wieczystej (jeżeli została założona) lub jej numer
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (z informacjami na temat komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu tj. powierzchnia użytkowa, kondygnacja, układ funkcjonalny)
 • kopia umowy przedwstępnej (jeżeli została podpisania)
 • plan lokalu (jeżeli jest dostępny)
Shape

Lokale mieszkalne w budowie

Operat szacunkowy

WYMAGANE DOKUMENTY

 • odpis z księgi wieczystej, na której realizowana jest inwestycja lub jej numer
 • wypis z rejestru gruntów dla działki/działek, na których realizowana jest inwestycja
 • pozwolenie na budowę
 • przedwstępna umowa kupna – sprzedaży z inwestorem
 • prospekt informacyjny (jeżeli został przekazany)
Shape

Domy jednorodzinne istniejące

Operat szacunkowy

WYMAGANE DOKUMENTY

 • aktualny odpis z księgi wieczystej lub jej numer
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej
 • aktualny wypis z ewidencji budynków (jeżeli istnieje)
 • dokumentacja techniczna budynku,
 • decyzja o warunkach zabudowy albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na użytkowanie
 • inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, itp.)
Shape

Domy jednorodzinne w budowie

Operat szacunkowy

WYMAGANE DOKUMENTY

 • aktualny odpis z księgi wieczystej lub jej numer
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej
 • aktualny wypis z ewidencji budynków (jeżeli istnieje)
 • dokumentacja techniczna budynku
 • pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt budowlany, dziennik budowy (do wglądu)
 • inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, itp.)
Shape

Działki budowlane

Operat szacunkowy

WYMAGANE DOKUMENTY

 • aktualny odpis z księgi wieczystej dla gruntu lub jej numer
 • akt notarialny lub inny dokument np. orzeczenie Sądu, mówiący o prawie do nieruchomości
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej
 • decyzja o warunkach zabudowy jeśli została wydana albo wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań
 • inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, akt nadania itp.).

Skąd dokumenty?

Gdzie pozyskać wymagane dokumenty do wyceny?

Powyższe dokumenty można pozyskać w:

 • odpis z Księgi Wieczystej pozyskujemy we właściwym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz mapę zasadniczą we właściwym Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy
 • decyzja o przydziale lokalu – uzyskujemy w Spółdzielni Mieszkaniowej